اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
کد کاربر
رمز
 

خداوند خورشيد را در جايي نهاد كه گرم كند ولي نسوزاند.***مسائل تغيير نميكنند،اين ما هستيم كه نحوه نگرش مان را تغيير مي دهيم!

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>